228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Bibliotece w Podleszanach

3 maja 1791 r. uchwalona została ustawa rządowa, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była ona drugą na świecie, a pierwszą w Europie, spisaną konstytucją.

 

Jej celem miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone

w wyniku pierwszego rozbioru przeprowadzonego przez Rosję, Prusy i Austrię w 1772 roku. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię oraz ograniczyła demokrację szlachecką.

W pierwszych zdaniach dokumentu podkreślano jedność państwa, czego wyrazem miał być jeden rząd, skarb i armia. Artykuł pierwszy potwierdzał dominującą rolę religii katolickiej.

W drugim artykule zaakcentowano pozycję szlachty, gwarantując jej przyznane dawniej przywileje.

Konstytucja ustanowiła trójpodział władzy. Władzę ustawodawczą miał stanowić dwuizbowy parlament, składający się z Sejmu i Senatu. Funkcję wykonawczą miał sprawować król

i odpowiedzialny przed Sejmem rząd. Rolę sądowniczą w państwie powierzono niezależnym trybunałom.

Wprowadzono tron dziedziczny likwidując wolną elekcję. Ostatni artykuł konstytucji poświęcono „sile zbrojnej narodowej”, ktorej celem miała być obrona suwerenności kraju.

Konstytucję uchwalono na Zamku Królewskim w Warszawie.

W tym roku obchodzimy 228. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Biblioteka w Podleszanach przygotowała wystawę pozycji książkowych i gazetkę ścienną poświęconą temu ważnemu wydarzeniu historycznemu, do obejrzenia których serdecznie zaprasza.