Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora SOKiS

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIELEC O KONKURSIE
NA STANOWISKO DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I
SPORTU GMINY MIELEC Z SIEDZIBĄ W CHORZELOWIE


Wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie,
 4. co najmniej 5 letni staż pracy,
 5. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
 6. znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych,
 2. znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych.

Wymagania pożądane:

 1. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
 2. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
 3. kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,
 4. doświadczenie w pracy z instytucjami kultury.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
 2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.
 3. Dyrektor sporządza plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury.
 4. Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec,
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mielec),
 3. autorska pisemna koncepcja (organizacyjno-finansowa) funkcjonowania Samorządowego Ośrodka  Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny oraz budżet Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie, z którymi zapoznać się można w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Chorzelowie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem instytucji kultury pod nr telefonu: 17 584 14 83.
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 11. oświadczenie kandydata o znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
 12. oświadczenie kandydata o znajomości lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
 13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,  w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora  Samorządowego Ośrodka Kultury i Sporu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz na czas ich ustawowej archiwizacji, zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 14. oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji  w BIP danych osobowych.


Kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.


Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: „Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie” należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Mielec (ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec) w terminie do dnia 4 września 2018 roku.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Mielec i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielec oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie. Informacja o wynikach naboru zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Wójt Gminy Mielec

/-/ Józef Piątek

Załączniki:

 1. Zarządzenie 399/2018 Wójta Gminy Mielec z dnia 25 lipca 2018r.
 2. Załącznik nr 1: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. Załącznik nr 2: Formularz oświadczeń
 4. Załącznik nr 3: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych