39-331 Chorzelów 307, tel. (17) 584 14 83;
Filia: Wola Mielecka 402, 39-300 Mielec
e-mail: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu


 Aktualności
 
Koła zainteresowań
 
Przetargi             
 
Projekty Unijne
 
 
Stałe formy pracy 

 
Informacje o nas
 
Biblioteki
  Regulamin
  Katalog online

  Filia w Chorzelowie
  Filia w Podleszanach
  Filia w Rzędzianowicach
  Filia w Trześni
  Filia w Woli Mieleckiej
  Filia w Złotnikach
 Organizacja imprez
 Kalendarz imprez
 
Galeria
 
Napisz do nas
 
Strona główna

 

 
 

 

 

R E G U L A M I N

 

 korzystania ze zbiorów

 FILII Bibliotecznych

Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu gminy mielec
  z siedzibą w chorzelowie

  

Podstawę prawną wydania i stosowania Regulaminu stanowi:

1.    Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 i z 1998 r. nr 106, poz. 668 z późniejszymi zmianami).

2.    Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 114, poz. 493 z późniejszymi zmianami).

3.    Ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926).

4.    Statut Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie

 

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1.    Korzystanie ze zbiorów Filii Bibliotecznych (książki, czasopisma) jest bezpłatne.

2.    Filia Biblioteczna pobiera opłaty za:

a)    niezwrócenie w terminie wypożyczanych materiałów,

b) wysyłane monity i wezwania w sprawach dotyczących nieterminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

c)    uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,

d)    usługi kserograficzne,

e)    sprowadzenie materiałów z innej biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (koszty przesyłki pocztowej).

3.    Zbiory Filii Bibliotecznych udostępniane są:

a)    na miejscu: w  kącikach czytelnianych,

b)   na zewnątrz, drogą wypożyczeń indywidualnych.

4.    Filia Biblioteczna udostępnia bezpłatnie Internet. Zasady korzystania zawarte są w odrębnych Regulaminach.

 

§ 2

KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI FILII BIBLIOTECZNYCH

 

1.    Prawo do korzystania z wypożyczalni mają osoby zamieszkałe, pracujące lub uczące się na terenie Gminy Mielec .

2.    Osoby nie spełniające warunków w § 2.1 prawo do korzystania z wypożyczalni uzyskują po opłaceniu kaucji zwrotnej w kwocie 30 zł za jedną książkę.

3.    Zamiar wycofania kaucji należy zgłaszać co najmniej 3 dni przed jego realizacją.

4.    Kaucja, która nie zostanie odebrana w ciągu roku od daty zwrotu wypożyczonej książki przekazywana jest na konto Filii Bibliotecznych i wykorzystana na jej cele statutowe.

5.    Osoba pełnoletnia przy dokonywaniu zapisu do Filii Bibliotecznej ma obowiązek:

a)    szczegółowego zapoznania się z Regulaminem Filii Bibliotecznej,

b)   wypełnienia karty zapisu, złożenia na niej czytelnego podpisu (którym zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich punktów Regulaminu),

c)    wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów statystycznych
i związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych:

Ø  Dane osobowe, które podaje się przy zapisie do Filii Bibliotecznej  są niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej użyczenia materiałów bibliotecznych.

Ø  Osoby, które nie wyrażą zgody na wykorzystanie swoich danych mają możliwość wypożyczenia książek wpłacając kaucję (§2.2). Czytelnik o tej decyzji winien poinformować Filię Biblioteczną pisemnie.

Ø  Każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych umieszczonych
w ewidencji czytelników oraz ich poprawiania.

Ø  Administratorem ewidencji czytelników Filii Bibliotecznej jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie

d)    okazania bibliotekarzowi aktualnego dokumentu ze zdjęciem, zawierającego numer ewidencyjny (PESEL) oraz adres zamieszkania w celu sprawdzenia zgodności danych
w dokumencie z kartą zapisu (dowód osobisty, prawo jazdy),

e)    osoby nieposiadające zameldowania w Gminie Mielec, dokument stwierdzający miejsce pracy, nauki.

Bibliotekarz corocznie uaktualnia kartę zapisu czytelnika na podstawie danych z ww. dokumentów.

6.    Przy zapisie do Filii Bibliotecznej wymagane są następujące dane:

a)    nazwisko

b)   imiona

c)    PESEL

d)    imiona rodziców

e)    zawód wykonywany

f)     miejsce pracy lub nazwa szkoły

g)    adres zameldowania stałego / czasowego

h)    adres do korespondencji (odmienny od adresu zameldowania)

i)     nr telefonu kontaktowego (za zgodą czytelnika)

7.    Za osobę niepełnoletnią przy zapisie do Filii Bibliotecznej poręcza rodzic, bądź opiekun prawny lub faktyczny.

 Osoby te przyjmują odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań w stosunku do Filii Bibliotecznej, wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i podopiecznego (§2.5c)

 Przy zapisie osoby niepełnoletniej wymagane są informacje jak w §2 pkt. 6 oraz następujące osoby poręczającej:

a)    nazwisko

b)   imiona

c)    PESEL

d)    adres zameldowania stałego / czasowego

e)    adres do korespondencji

8.    Czytelnik zobowiązany jest powiadomić Fili Biblioteczną o każdej zmianie adresu, miejsca pracy lub nauki.

  

§ 3

UDOSTĘPNIANIE

 

1.    Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 5 woluminów.

2.    Bibliotekarz w wyjątkowych wypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby książek.

3.    Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca.

4.    Filia Biblioteczna może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki (osobiście lub telefonicznie) na okres 30 dni, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników lub ustalić krótszy okres wypożyczenia, jeśli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję
W uzasadnionych przypadkach może żądać zwrotu książki przed ustalonym terminem.

5.     Prolongata nie jest udzielana:

a)    gdy czytelnik nie zwrócił w terminie innych wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

b)   nie ma uregulowanych zobowiązań wobec innych Filii Bibliotecznych,

c)    w przypadku dużego zapotrzebowania na dany materiał.

6.     Rejestracji wypożyczeń i zwrotów książek dokonuje  bibliotekarz.

7.     Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni można korzystać tylko na miejscu.

8.     Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury
 i korzystaniu z katalogów.

 

§ 4

PRZETRZYMYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 

1.    Za przetrzymywanie książek  ponad ustalony termin (§ 3.3) Filia Biblioteczna pobiera opłaty
w kwocie 1 zł za 1 miesiąc od 1 woluminu.

Za zgodą Dyrektora, upoważnionego pracownika placówki kara pieniężna może zostać zastąpiona świadczeniem rzeczowym (książki przydatne Filii Bibliotecznej, zgodne z profilem danej agendy).

2.    Czytelnik jest zobowiązany oddać wypożyczone książki w regulaminowym terminie niezależnie od tego, czy otrzymał upomnienie. Pisemne lub telefoniczne upomnienie jest tylko informacją dla czytelnika o naruszeniu przez niego zasad Regulaminu Filii Bibliotecznych.

3.    Po upływie ustalonego w Regulaminie terminu zwrotu książki Filia Biblioteczna wysyła upomnienie czytelnikowi dorosłemu lub osobie poręczającej na karcie zapisu. Czytelnik pokrywa koszty upomnienia pisemnego lub telefonicznego.

4.    Po otrzymaniu upomnienia czytelnik zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić się do Filii Bibliotecznej i zwrócić wypożyczone materiały oraz uiścić kary regulaminowe za ich przetrzymywanie.

5.    Jeżeli czytelnik pomimo  upomnień (pisemnych lub  telefonicznych) odmawia zwrotu wypożyczonej książki lub uiszczenia opłat, Filia Biblioteczna dochodzi swych roszczeń na drodze prawnej (korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej, na drodze sądowej) bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.

6.    Czytelnik, który nie rozliczył się z Filiami Bibliotecznymi Samorządowego Ośrodka Kultury
i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie (niezwrócone w terminie dokumenty, nierozliczone kary) do czasu uregulowania zobowiązania zarejestrowany będzie na wewnętrznej liście dłużników. Znalezienie się na niej uniemożliwi korzystanie (poręczenie niepełnoletniemu) ze wszystkich  Filii Bibliotecznych Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie

7.    Dłużnik Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie nie może być poręczającym za osobę niepełnoletnią.

 

§ 5

ZAGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE

KSIĄŻEK I INNYCH ZBIORÓW

 

1.    Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wszystkich materiałów bibliotecznych (książki, prasa), powinien też sprawdzić ich stan przed wypożyczeniem i zgłosić stosowne zastrzeżenia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że dokument  nie był zniszczony.

2.    Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada czytelnik lub poręczający w przypadku osób niepełnoletnich.

3.    W przypadku zagubienia, zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do naprawy szkody
w formie:

Ø  odkupienia identycznego egzemplarza książki (autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania),

Ø  zakupienia wydawnictwa wskazanego przez Filię Biblioteczną, lecz o wartości nie niższej od aktualnej wartości zagubionego (zniszczonego) dokumentu,

Ø  przyjęcie książki zaproponowanej przez Czytelnika pod warunkiem jej przydatności w zbiorach Filiach Bibliotecznych Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec
z siedzibą w Chorzelowie

Ø  pokrycie kosztów naprawy i ewentualnej oprawy książki zniszczonej przez czytelnika,

Ø  wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości równej aktualnej cenie rynkowej książki,
a w przypadku książki cennej, rzadkiej (trudnodostępnej) – ceny antykwarycznej.

4.    W przypadku zagubienia, zniszczenia jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik winien odkupić taki sam tom (autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania) lub wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości równowartości całego dzieła.

5.    Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wartości odszkodowania. Wysokość odszkodowania za książkę stanowi karę regulaminową.

6.    Zagubione książki stanowią nadal własność Filii Bibliotecznej, mimo uiszczonej kary regulaminowej. Posiadacz książki nie nabywa do niej praw własności.

7.    W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) warunkiem zwolnienia od kar regulaminowych jest przedłożenie w Filii Bibliotecznej odpowiedniego zaświadczenia uprawnionych do tego organów (Policja, Prokuratura).

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich czytelników korzystających ze zbiorów Filii Bibliotecznej, a także osoby poręczające.

2.    Czytelnik nie stosujący się do niniejszego Regulaminu może być pozbawiony czasowo lub na stałe praw korzystania z Filii Bibliotecznej.

3.    Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury
i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie, 39-331 Chorzelów 307.

4.    Skargi i wnioski mogą czytelnicy wpisywać do „Księgi skarg i wniosków” znajdującej się w Filii  Bibliotecznej.

5.    Rozstrzyganie problemów nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji   Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie.

 

Dorota Kieraś-Jędrychowska

 

Dyrektor SOKiS w Chorzelowie

 

 

Chorzelów, dn. 4 stycznia 2012 r.

 


 

Aktualności -- Stałe formy pracy -- Informacje o nas -- Biblioteki -- Organizacja imprez -- Kalendarz imprez -- Galeria -- Napisz do nas -- Strona główna