Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedziba
w Chorzelowie www.kultura.gmina.mielec.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.02.2006 r.

Data ostatniej dużej modyfikacji: 06.10.2015 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Opublikowane treści w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo
w całości:
opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia czy pliki audio nie posiadają dodatkowych opisów,
opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu,
artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne,
strona internetowa nie jest zgodna z standardami 2.1 na poziomie A/AA.

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności:
transmisje multimedialne nadawane na żywo,
pliki multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 roku,
dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, pliki arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji utworzonych przed 23 września 2018 roku,
treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony, mapy w postaci skanów.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 584 14 83 lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Wnioski można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Mielec www.gmina.mielec.pl w zakładce Dostępność Plus.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie mieści się w sześciu budynkach: Chorzelów 307, Wola Mielecka 402, Podleszany 415, Rzędzianowice 175A, Trześń 89, Złotniki 61.

Dostępność wejścia do budynku Chorzelów 307 i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wchodzenie i wychodzenie do budynku odbywa się trzema wejściami: głównym od frontu budynku, drugim od strony Boiska Sportowego z lewej strony budynku, trzecim od strony drogi powiatowej z prawej strony budynku. Trzecie wejście dostosowane jest do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się. Przed trzecim wejściem znajduje się podjazd umożliwiający samodzielne podjechanie do budynku na wózku inwalidzkim lub wprowadzenie wózka dziecięcego.

Z wejść do obiektu SOKiS Chorzelów 307 można korzystać w godzinach pracy instytucji,
tj. od 8:00 do 20:00 w dni powszednie oraz w trakcie weekendowych wydarzeń kulturalnych.


Dostępność korytarzy i schodów

Sala widowiskowa, jak i prowadzący do niej korytarz umożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym i mającym problemy z poruszaniem się. Budynek jest piętrowy. Na wyższej części parteru znajduję się sala muzyczna oraz serwerownia, na półpiętrze znajduję się biblioteka i kotłownia, na I piętrze znajduję się sala wystawiennicza, sala plastyczna, pomieszczenia administracyjno-biurowe, na poddaszu znajduje się garderoba (brak podjazdu, windy).

Dostępność toalet

Na parterze przy Sali Widowiskowej w miejscu dostępnym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku. Toaleta z umywalką i ubikacją jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest wyposażona w uchwyty ułatwiające korzystanie z toalety osobom niepełnosprawnym i starszym.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Obok budynku znajduje się prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd umożliwiający samodzielne podjechanie do budynku na wózku inwalidzkim lub wprowadzenie wózka dziecięcego.

Na terenie Obiektu SOKiS Chorzelów 307 obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt
z wyłączeniem wystaw i rozgrywek sportowych. Osoby korzystające z pomocy psów asystujących mają prawo wstępu wraz ze swoim towarzyszem.

Dostępność wejścia do budynku Wola Mielecka 402 i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wchodzenie i wychodzenie do budynku odbywa się dwoma wejściami: głównym od frontu budynku, drugim od strony garażu OSP. Wejście główne dostosowane jest do potrzeb osób
z trudnościami w poruszaniu się. Przed wejściem głównym znajduje się podjazd umożliwiający samodzielne podjechanie do budynku na wózku inwalidzkim lub wprowadzenie wózka dziecięcego.

Z wejść do obiektu SOKiS Wola Mielecka 402 można korzystać w godzinach pracy instytucji, tj. od 12:00 do 20:00 w dni powszednie oraz w trakcie weekendowych wydarzeń kulturalnych.

Dostępność korytarzy i schodów

Mała i duża sala widowiskowa, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie KGW, korytarz umożliwiają poruszanie się osobom niepełnosprawnym i mającym problemy z poruszaniem się. Budynek jest piętrowy. Na I piętrze znajduję się sala wystawiennicza, sala plastyczna, pomieszczenia administracyjno-biurowe, Filia Biblioteczna, pomieszczenie OSP, na poddaszu znajduję się magazyn i garderoba (brak podjazdu, windy).
Dostępność toalet

Na parterze, od strony wejścia głównego w miejscu dostępnym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed głównym wejściem do budynku znajduje się prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd umożliwiający samodzielne podjechanie do budynku na wózku inwalidzkim lub wprowadzenie wózka dziecięcego.

Na terenie Obiektu SOKiS Wola Mielecka 402 obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt
z wyłączeniem wystaw i rozgrywek sportowych. Osoby korzystające z pomocy psów asystujących mają prawo wstępu wraz ze swoim towarzyszem.

Dostępność wejścia do Filii Bibliotecznej SOKiS znajdującej się w budynku Podleszany 415 i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wchodzenie i wychodzenie do budynku odbywa się jednym wejściem od frontu budynku. Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się.

Z wejścia do budynku w którym znajduję się Filia Biblioteczna można korzystać w godzinach pracy instytucji, tj. od 8:30:00 do 16:30.

Dostępność korytarzy i schodów

Filia Biblioteczna znajduję się w piętrowym budynku. Zarówno korytarz jak i Filia Biblioteczna znajdująca się na I piętrze nie są dostępne dla osób mających problemy
z poruszaniem się (brak podjazdu, windy).

Dostępność toalet

W budynku znajduje się toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem znajduje się parking bez oznaczeń dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Filii Bibliotecznej obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Osoby korzystające z pomocy psów asystujących mają prawo wstępu wraz ze swoim towarzyszem.

Dostępność wejścia do Filii Bibliotecznej SOKiS znajdującej się w budynku Rzędzianowice 175A

Wchodzenie i wychodzenie do budynku odbywa się jednym wejściem dostosowanym do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się. Przed wejściem znajduje się podjazd umożliwiający samodzielne podjechanie do budynku na wózku inwalidzkim lub wprowadzenie wózka dziecięcego.

Z wejścia do budynku w którym znajduję się Filia Biblioteczna można korzystać w godzinach pracy instytucji, tj. od 8:00:00 do 16:00.

Dostępność korytarzy i schodów

Filia Biblioteczna znajduje się w parterowym budynku. Zarówno korytarz jak i Filia Biblioteczna są dostępne dla osób mających problemy z poruszaniem się.

Dostępność toalet

W budynku znajduje się toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem znajduje się prawidłowo oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd umożliwiający samodzielne podjechanie do budynku na wózku inwalidzkim lub wprowadzenie wózka dziecięcego.

Na terenie Filii Bibliotecznej obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Osoby korzystające
z pomocy psów asystujących mają prawo wstępu wraz ze swoim towarzyszem.

Dostępność wejścia do Filii Bibliotecznej SOKiS znajdującej się w budynku Trześń 89
i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wchodzenie i wychodzenie do budynku odbywa się jednym wejściem od strony garażu OSP Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się.

Z wejścia do budynku w którym znajduję się Filia Biblioteczna można korzystać w godzinach pracy instytucji, tj. od 11:00 do 17:00.

Dostępność korytarzy i schodów

Filia Biblioteczna znajduję się w piętrowym budynku. Zarówno korytarz jak i Filia Biblioteczna znajdująca się na I piętrze nie są dostępne dla osób mających problemy
z poruszaniem się (brak podjazdu, windy).

Dostępność toalet

W budynku znajduje się toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem znajduje się parking bez oznaczeń dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Filii Bibliotecznej obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Osoby korzystające
z pomocy psów asystujących mają prawo wstępu wraz ze swoim towarzyszem.

Dostępność wejścia do Filii Bibliotecznej SOKiS znajdującej się w budynku Złotniki 61
i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wchodzenie i wychodzenie do budynku odbywa się jednym wejściem od strony boiska sportowego. Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się.

Z wejścia do budynku w którym znajduję się Filia Biblioteczna można korzystać w godzinach pracy instytucji, tj. wt. od 10:00 do 18:00, czw. od 13:00 do 19:00, pt. od 13:00 do 19:00.

Dostępność korytarzy i schodów

Filia Biblioteczna znajduję się w piętrowym budynku. Zarówno korytarz jak i Filia Biblioteczna znajdująca się na I piętrze nie są dostępne dla osób mających problemy z poruszaniem się (brak podjazdu, windy).

Dostępność toalet

W budynku znajduje się toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem znajduje się parking bez oznaczeń dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Filii Bibliotecznej obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Osoby korzystające z pomocy psów asystujących mają prawo wstępu wraz ze swoim towarzyszem.

Informacja o sposobie komunikacji

W Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt z Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą
w Chorzelowie możliwy jest w szczególności poprzez:
telefon dzwoniąc na numer 17 584 14 83,
korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,
przesyłanie faksów na numer 17 584 14 83,
korespondencję pisemną na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów.

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec nie zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Kontakt z osobami wymagającymi tłumacza, jeżeli byłby konieczny odbywa się za pomocą informacji przekazywanych pisemnie – kartki i długopis dostępne są na terenie obiektów SOKiS.
Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy.