Historia

Rok 1991 przyniósł kolejne zmiany: włączono do struktury organizacyjnej biblioteki (Chorzelów, Wola Mielecka, Trześń, Podleszany, Rzędzianowice, Złotniki) i ośrodek kultury otrzymał nowy statut oraz nazwę, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie.

Trzykrotnie zmieniały się nazwy , zmieniła się siedziba, a ośrodek kultury nadal swoją działalnością obejmuje teren Gminy Mielec, graniczącej z miastem Mielec z trzech stron.

W 1998 roku Gmina Mielec za działalność kulturalną otrzymała tytuł „Mecenasa Kultury” w konkursie organizowanym przez ówczesnego Wojewodę Rzeszowskiego i Sejmik samorządowy Województwa rzeszowskiego pn. „Konfrontacje aktywności kulturalnej gmin województwa rzeszowskiego w 1997 r.”

W 2009 roku pozyskane środki unijne w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pozwoliły na znaczną poprawę warunków działalności Ośrodka Kultury. Przeprowadzony remont generalny sali widowiskowej i pomieszczeń podniósł estetykę wewnątrz i na zewnątrz budynku. Pozyskane środki unijne w ramach tego projektu pozwoliły również na zakup nowoczesnego sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego, sprzętu biurowego oraz strojów ludowych.

 

 W 2011 roku do struktury organizacyjnej SOKiS w Chorzelowie dołączyła Filia Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej przejmując na działalność kulturalną były Dom Strażaka w Woli Mieleckiej.

Zarówno Ośrodek Kultury w Chorzelowie, jak i Filia w Woli Mieleckiej prowadzą działalność w zakresie: obsługi artystycznej i technicznej imprez lokalnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskim o charakterze okolicznościowym, rocznicowym, folklorystycznym, plastycznym itp., które są skierowane do szerokiego grona odbiorców. Poprzez różnorodność form prowadzą edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promują i wspierają osoby uzdolnione artystycznie. Współpracując ze szkołami Gminy Mielec, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi  działającymi na terenie Gminy Mielec i uwzględniając  potrzeby środowiska organizujemy imprezy upowszechniając kulturę, chronimy dziedzictwo narodowe i kultywujemy tradycję ojców.

Filie biblioteczne w gminie Mielec zlokalizowane są w miejscowościach: Chorzelów, Podleszany, Trześń, Rzędzianowicach, w Woli Mieleckiej i Złotnikach. Pełnią funkcję ogólnodostępnych bibliotek publicznych służących upowszechnianiu czytelnictwa, wiedzy i kultury w społeczeństwie.

Działalność Ośrodka Kultury w Chorzelowie i Filii w woli Mieleckiej ma na celu kształtowanie osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień w amatorskim ruchu artystycznym , budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz kultywowanie tradycji.

Amatorski ruch artystyczny zorganizowany jest w stałych formach pracy:

Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”,

Kapela Ludowa „Chorzelowiacy”,

Klub Tańca Towarzyskiego „Takt”,

Zespoły Tańca estradowego ,

Grupa wokalna w Woli Mieleckiej,

Grupa teatralna młodzieży i dorosłych,

Koło Twórców Nieprofesjonalnych,

Kółko plastyczne dla dzieci i młodzieży.

 

Do gamy oferty kulturalnej  wpisują się również warsztaty i kursy z różnych dziedzin:

- warsztaty rękodzieła artystycznego,

- warsztaty fotograficzne,

- warsztaty kulinarne,

- kursy florystyczne,

- nauka gry na gitarze, keyboardzie,

- Koło szachowe

- aerobik.