Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR

Lokalna Grupa Działania LASOVIA realizując cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 -  kluczowego dokumentu przedstawiającego wizję rozwoju, promocji obszaru na którym działa LGD LASOVIA, a jest to obszar partnerskich Gmin tj. Gminy Cmolas, Niwiska, Ostrów, Tuszów Narodowy i Gminy Mielec pragnie  poinformować i przypomnieć główne cele oraz założenia tego dokumentu, a tym samym zachęcić do aplikowania po kolejne środki zaplanowane zgodnie z Harmonogramem naborów na kolejne lata. Należy pamiętać, że zgodność planowanych i składanych wniosków w ramach ogłaszanych konkursów jest podstawowym wymogiem stawianym naszym Wnioskodawcom. Każdy projekt musi być zgodny z co najmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym i jednym przedsięwzięciem.