OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIELEC O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC Z SIEDZIBĄ W CHORZELOWIE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIELEC O KONKURSIE
NA STANOWISKO DYREKTORA SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU GMINY MIELEC Z SIEDZIBĄ W CHORZELOWIE


I.    WARUNKI PRACY:
1.    Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury: Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie, Chorzelów 307, 39-331 Chorzelów.
2.    Stanowisko: dyrektor
3.    Wymiar czasu pracy: pełny etat
4.    Forma  zatrudnienia: powołanie na czas określony - 5 lat.

II.    WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie;
2)    wykształcenie wyższe magisterskie;
3)    co najmniej 5 letni staż pracy;
4)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)    niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 289 z późn. zm.),
7)    znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności kulturalnej,
8)    znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
9)    posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2.    Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2)    znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych;
3)    znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych;
4)    predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych
z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
5)    predyspozycje menadżerskie, umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
6)    dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy pod presją,
7)    kreatywność w organizacji imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym;
8)    prawo jazdy kat. B.

3.    Wymagane dokumenty:
1)    własnoręcznie podpisany list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedziba w Chorzelowie,
2)    życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
3)    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (m.in. świadectwa, dyplomy, certyfikaty itp.);
5)     kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy);
6)    autorska pisemna koncepcja (organizacyjno-finansowa) funkcjonowania Samorządowego Ośrodka  Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny oraz budżet Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie)
7)    Oświadczenia kandydata o:
a)    posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b)    braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
d)    o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
e)    braku ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 289 z późn. zm.),
f)    oświadczenie kandydata o znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności kulturalnej;
g)    oświadczenie kandydata o znajomości lokalnych i krajowych środowisk twórczych;
h)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sporu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz na czas ich ustawowej archiwizacji, zgodnie z rzeczowym wykazem akt.


III.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)    kierowanie i nadzór w bieżących sprawach działalności organizacyjnej, statutowej, finansowej, gospodarczej i administracyjnej instytucji kultury,
2)    reprezentowanie instytucji kultury na zewnątrz,
3)    w stosunku do pracowników zatrudnionych w instytucji kultury pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy,  
4)    dbałość o właściwe i gospodarne wykorzystanie mienia i majątku instytucji,
5)    efektywne i racjonalne zarządzanie gospodarka finansową instytucji i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość, w tym opracowywanie planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury;
6)    wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,
7)    przedstawianie organizatorowi planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zakresem
8)    działalności instytucji; współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Mielec, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, oraz innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury, sportu, turystyki i rekreacji.


IV.    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: „Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie” należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Mielec (ul. Głowackiego 5,
39-300 Mielec) w terminie do dnia 18 września 2023 r. (poniedziałek) do godziny: 16.00.

V.    POZOSTAŁE INFORMACJE

1.    Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Mielec po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
2.    Kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
3.    Dokumenty i informacje, dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury można uzyskać w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury
w Chorzelowie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem instytucji kultury pod nr telefonu: 17 584 14 83.
4.    Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów),
II etap: test kwalifikacyjny/rozmowa kwalifikacyjna.
5.    Do II etapu rekrutacji zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełnili niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
6.    O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
7.    O zastosowaniu techniki selekcji kandydatów w II etapie konkursu (rozmowa kwalifikacyjna / test kwalifikacyjny) decyduje Komisja konkursowa.
8.    Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia ich składania.
9.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mielec.
10.    Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielec oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie.


        Wójt Gminy Mielec
        /-/Józef Piątek

 

Załączniki do ogłoszenia:

Załacznik 1 kwestionatrusz osobowy.docx

Załącznik 2 Oświadczenia.docx

Załącznik 3 Informacja o przetwarzaniu danych odsobowych.docx